Ngày tốt dọn về nhà mới năm 2022. Ngày tốt, ngày lành theo nguyên tắc Phong thủy.

Ngày tốt dọn về nhà mới năm 2022. Ngày tốt, ngày lành theo nguyên tắc Phong thủy.
Ngày tốt dọn về nhà mới năm 2022. Ngày tốt, ngày lành theo nguyên tắc Phong thủy.

Thời điểm tốt để chuyển đến một ngôi nhà mới là một vấn đề quan trọng khác đối với người mua nhà. và nghĩ đến việc dọn nhà vì nếu chuyển vào nhà vào ngày lành tháng tốt thì người ta tin rằng sẽ có một khởi đầu mới. mở ra cánh cửa tốt Và đây là việc dọn nhà mới theo nguyên tắc phong thủy, hãy cùng kiểm tra xem trong năm 2022 hay 2022 có những ngày nào, ngày tốt, ngày tốt để chuyển vào nhà mới.

Tháng một
Thứ 4 ngày 5 tháng 1
Thứ Năm ngày 13 tháng Giêng
Chủ nhật ngày 16 tháng 1
Thứ ba ngày 25 tháng một
Thứ Hai ngày 31 tháng 1

tháng của tháng hai
Thứ năm ngày 3 tháng hai
Thứ sáu ngày 11 tháng hai
Thứ bảy ngày 19 tháng hai
Thứ 4 ngày 23 tháng 2
Thứ sáu ngày 25 tháng hai
Chủ nhật ngày 27 tháng 2

hành khúc
Thứ năm ngày 3 tháng 3
Thứ hai, ngày 7 tháng ba
Chủ nhật ngày 13 tháng 3
Thứ ba, ngày 22 tháng ba
Thứ 4 ngày 23 tháng 3
Thứ Năm ngày 31 tháng 3

tháng tư
Thứ sáu ngày 1 tháng 4
Chủ nhật ngày 3 tháng 4
Thứ hai, ngày 4 tháng 4
Chủ nhật ngày 10 tháng 4
Thứ năm ngày 14 tháng 4
Thứ ba, ngày 19 tháng tư
Thứ sáu, ngày 22 tháng tư

Có thể
Chủ nhật ngày 1 tháng 5
Thứ năm ngày 5 tháng 5
Chủ nhật ngày 8 tháng 5
Thứ Hai ngày 9 tháng 5
Thứ 4 ngày 11 tháng 5
Thứ sáu ngày 13 tháng 5
Chủ nhật ngày 15 tháng 5
Thứ sáu ngày 20 tháng 5
Thứ Hai ngày 23 tháng 5
Thứ sáu ngày 27 tháng 5

tháng Sáu
Thứ 4 ngày 1 tháng 6
Thứ bảy ngày 4 tháng sáu
Thứ 4 ngày 8 tháng 6
Thứ Năm ngày 9 tháng 6
Chủ nhật ngày 12 tháng 6
Thứ ba ngày 14 tháng sáu
Thứ năm ngày 15 tháng sáu
Thứ hai ngày 20 tháng sáu
Thứ Năm ngày 23 tháng sáu
Thứ sáu ngày 24 tháng sáu
Chủ nhật ngày 26 tháng 6
Thứ hai ngày 27 tháng sáu

tháng Bảy
Thứ ba ngày 5 tháng bảy
Thứ 4, ngày 6 tháng 7
Thứ Ba ngày 12 tháng 7
Thứ 4 ngày 13 tháng 7
Thứ sáu ngày 15 tháng bảy
Chủ nhật ngày 17 tháng 7
Thứ Năm ngày 21 tháng bảy
Chủ nhật ngày 24 tháng 7
Thứ hai ngày 25 tháng bảy
Thứ bảy ngày 30 tháng bảy

tháng Tám
Thứ bảy ngày 6 tháng 8
Thứ Hai ngày 8 tháng 8
Thứ 4 ngày 10 tháng 8
Thứ bảy ngày 13 tháng 8
Thứ Hai ngày 15 tháng 8
Thứ Năm ngày 18 tháng 8
Thứ sáu ngày 19 tháng 8
Thứ Hai ngày 22 tháng 8
Thứ Ba ngày 23 tháng 8
Thứ 4 ngày 31 tháng 8

Tháng Chín
Thứ Năm ngày 1 tháng 9
Thứ ba, ngày 6 tháng 9
Thứ sáu ngày 16 tháng 9
Thứ tư ngày 21 tháng 9
Thứ bảy ngày 24 tháng 9
Thứ 4 ngày 28 tháng 9

Tháng Mười
Thứ bảy ngày 1 tháng 10
Thứ Hai ngày 3 tháng 10
Thứ năm ngày 6 tháng 10
Thứ bảy ngày 8 tháng 10
Thứ Hai ngày 17 tháng 10
Thứ năm ngày 20 tháng 10
Thứ Hai ngày 24 tháng 10
Thứ Ba ngày 25 tháng 10

tháng Mười Một
Thứ Ba ngày 1 tháng 11
Thứ năm ngày 3 tháng 11
Thứ bảy, ngày 5 tháng mười một
Thứ 4 ngày 9 tháng 11
Thứ năm ngày 10 tháng 11
Chủ nhật ngày 13 tháng 11
Thứ bảy ngày 19 tháng 11
Thứ Hai ngày 21 tháng 11
Thứ ba, ngày 22 tháng 11
Thứ sáu ngày 25 tháng 11

tháng 12
Thứ năm ngày 1 tháng 12
Thứ bảy ngày 3 tháng 12
Chủ nhật ngày 4 tháng 12
Thứ Năm ngày 8 tháng 12
Thứ sáu ngày 9 tháng 12
Chủ nhật ngày 18 tháng 12
Thứ Hai ngày 26 tháng 12

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *