dịch tai

Sự phát triển của con tôi có bị chậm lại do vấn đề về thính giác không?

Nếu không được chẩn đoán và can thiệp sớm, suy giảm thính lực có...