dioxan

Lo lắng theo dõi: 1,4-dioxane trong dầu gội đầu trẻ em

1,4-dioxan là gì? Hóa chất 1,4-dioxan được sử dụng trong sản xuất vecni, sơn,...