dựa trên thực vật

Xu hướng thực phẩm dựa trên thực vật, một dạng thực phẩm không thịt mới đã xuất hiện từ lâu.

Trong vài tháng qua, khi đi siêu thị hoặc tại một nhà hàng cao...