footling

Sinh ngôi mông

Điều đó có nghĩa là gì nếu con tôi ngôi mông? Ngôi mông là...