G-Dragon

Nike Kwondo1 được đồng thiết kế bởi G-DRAGON, chiếc giày thứ hai được hợp tác phát triển.

Nike và G-DRAGON, nhà thiết kế, nhà sáng tạo và nhà lãnh đạo văn...