GBS

Liên cầu khuẩn nhóm B và mang thai

Strep nhóm B là gì? Liên cầu nhóm B (GBS) là một loại vi...