geekbench

Samsung Galaxy S22 Ultra dựa trên chip Exynos 2200 lộ kết quả kiểm tra Geekbench

Samsung Galaxy S22 Ultra là điện thoại thông minh mới nhất đã kiểm tra...